Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovisko k výsledkom sčítania obyvateľov 2011

15. 7. 2012

Koncom júna boli zverejnené podrobnejšie výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Odpovede na otázku č. 23 – náboženské vyznanie si môžete pozrieť tu:

Náboženské vyznanie - SR: http://portal.statistics.sk/files/tab-14.pdf

Náboženské vyznanie - kraje: http://portal.statistics.sk/files/krtab.8.pdf

Náboženské vyznanie - okresy: http://portal.statistics.sk/files/oktab-6.pdf

Všetky veľké inštitucionalizované cirkví zaznamenali pokles veriacich. Zvýšenie počtov, aj keď len o niekoľko desiatok či stovák občanov, zaznamenali rôzne menšie cirkvi a sekty. Na Slovensku najdominantnejšia Rímskokatolícka cirkev prišla za posledných 10 rokov o takmer 7% veriacich (teda viac ako 360 tisíc ľudí). Podiel Evanjelickej cirkvi a. v. sa znížil zo 6,9% na 5,9%, čo je pokles o 1% - v absolútnom vyjadrení ide o úbytok viac ako 56 tisíc veriacich. Ku gréckokatolíckej cirkvi sa prihlásilo o takmer 13 tisíc veriacich menej ako v roku 2001.

Počet ľudí, ktorí sa prihlásili k tomu, že sú bez náboženského vyznania sa zvýšil o 0,4% na viac ako 725 tisíc osôb t. j. na 13,4% z celkového počtu obyvateľov SR. Tých, ktorí sú v rubrike „nezistené“ sa zvýšil oproti roku 2001 o cca 400 tisíc osôb na štatistických 10,6%. Ak predpokladáme, že veľká časť z „nezistených“ skôr inklinujú k neveriacim, ako k niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (tí sa väčšinou uviedli do kategórie iné), tak nám vyjde, že by na Slovensku mohlo žiť 24% osôb bez náboženského vyznania, čo je temer štvrtina všetkého obyvateľstva SR. Zodpovedá to výsledkom sociologických výskumov za posledných 20 rokov. Výsledky súčasne ukazujú, že Slovensko je vo svetonázorovej orientácii svojich občanov pomerne stabilné.

Spoločnosť Prometheus podnikla množstvo iniciatívnych krokov na to, aby sme oslovili občanov a vyzvali ich, aby sa nebáli prihlásiť k tomu, že sú – ak sú – bez náboženského vyznania. Ak chceme vedieť, akú výpovednú hodnotu má mať takto získaný výsledok, je potrebné opýtať sa priamo: Môže a má byť podkladom pre prideľovanie finančných prostriedkov pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti?

My si myslíme, že určite nie, a to z nasledujúcich dôvodov:

- Podľa údajov ŠÚ SR pri raste počtu duchovných výkony cirkví klesajú (podklady poskytujú samotné cirkvi). Týka sa to piatich najväčších cirkví (rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka, reformovaná a pravoslávna – ostatné tvoria 1,16% veriacich). V roku 2009 mali oproti roku 1989 o 1 574 duchovných viac (183%-ný nárast oproti r. 1989), o 1 738 kostolov viac (144%-ný nárast oproti r. 1989), o 449 507 bohoslužieb viac (159%-ný nárast oproti r. 1989), ale cirkevne pochovaných je o 1 555 menej (pokles na úroveň 96% z r. 1989), cirkevne krstených detí je menej o 19 210 (pokles na úroveň 70% z r. 1989) a cirkevných sobášov je menej o 10 035 (pokles na 60% z r. 1989).

- Napriek rozsiahlej a viacnásobnej reštitúcii cirkevného majetku neustále sa zvyšujú nároky na finančnú podporu činnosti cirkví zo štátneho rozpočtu. Od roku 1999 po rok 2009 vzrástla suma dotácií len z rozpočtu ministerstva kultúry na činnosť cirkví dvojnásobne, už na výšku prevyšujúcu 1 miliardu slovenských korún alebo, ak to prepočítame na súčasnú menu, na 37 191 961 €. Ďalšie nemalé prostriedky sú prideľované z rozpočtových kapitol ministerstiev školstva, vnútra, obrany a ministerstva spravodlivosti.

- Občania bez náboženského vyznania tvoria podľa sčítania obyvateľov druhú najpočetnejšiu svetonázorovú skupinu obyvateľov – je ich viac ako 725 tisíc, a na ich aktivity a duchovné potreby štát za posledných 20 rokov nedal ani jeden halier, či cent! Na Slovensku štátne orgány odmietajú registrovať občanov bez náboženského vyznania, odmietajú podporu občianskych humanistických obradov, odmietajú skutočne humanistickú etickú výchovu, odmietajú vstup týchto občanov do verejnoprávnych inštitúcií a médií. V praxi občania bez náboženského vyznania, napriek sčítaniu obyvateľstva, neexistujú.

Aký význam mala otázka č. 23 – náboženské vyznanie v sčítaní obyvateľstva, ak reálne zistenia nedokážu nič zmeniť, keď štát cieľavedome ignoruje občanov bez náboženského vyznania? Výsledky sčítania obyvateľov jednoznačne preukázali, že občania bez náboženského vyznania sú dôležitou súčasťou slovenskej spoločnosti, tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu obyvateľstva, sú spolutvorcami jej histórie, morálky, vytvárajú hodnoty, kultúru, ekonomiku, platia dane, vychovávajú deti a sú hrdí na Slovensko. Aj bez sčítania (v tomto prípade zo strany ŠÚ SR nepodareného a doslova zbabraného) vieme, že počet občanov bez náboženského vyznania sa bude čoraz viac blížiť k hodnotám, ktoré sú známe zo sociologických výskumov – teda približne 24%. Považujeme to za pozitívny trend, ktorý podporujeme a hlásime sa k nemu.

M. Baťala, R. Hradecký, I. Hamráček