Choď na obsah Choď na menu
 


Spoločnosť Prometheus

10. 2. 2013

Spoločnosť Prometheus združuje svetských humanistov a iných slobodomyseľne orientovaných ľudí. Je členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady, Európskej Humanistickej Federácie (EHF/FHE) a Medzinárodnej Humanistickej a Etickej Únie (IHEU).

Základne údaje:

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30845751

Sídlo: Banská Bystrica, 974 11, Pod Banošom 14

Adresa webovej stránky: www.prometheus.sk

Kontakt: kancelariasp@mail.t-com.sk, telefón: 048 / 429–99–22

Základne ciele:

- ochrana práv a záujmov všetkých občanov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu,

- obrana a uplatňovanie slobody myslenia, náboženského vyznania, či iného presvedčenia, alebo svetonázoru v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,

- rozvíjanie činnosti zameranej na uspokojovanie špecifických kultúrnych potrieb občanov bez náboženského vyznania,

- šírenie sekulárneho humanizmu a etiky na národnej i medzinárodnej úrovni.

Spolupracujeme s mnohými zahraničnými a medzinárodnými humanistickými organizáciami.

Aktivity a projekty:

Spoločnosť Prometheus dlhodobo obhajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania, presadzuje oddelenie cirkví od štátu a v záujme upevňovania demokracie vystupuje proti zasahovaniu cirkví do politiky. Vydáva elektronický časopis Prometheus a ďalšie informačné materiály. Prevádzkuje internetové stránky, organizuje prednášky a rôzne aktivity propagujúce nenáboženský svetonázor, svetský humanizmus a demokraciu.

Významným projektom Spoločnosti Prometheus je Deň humanistov, ktorý organizujeme každoročne a oceňujeme na ňom jednotlivcov i organizácie Cenami humanistov - „Humanista roka“ a „Veľvyslanec humanizmu“.

Z histórie SP

Spoločnosť Prometheus vznikla začiatkom roka 1990, v čase, keď niečo staré zanikalo a nové ešte nebolo, keď väčšina našich občanov s nádejou hľadela do budúcnosti. Práve vtedy sa skupina nadšencov rozhodla sa založiť občianske združenie pomenované po jednom zo slávnych hrdinov antickej literatúry - Prometheovi. Iniciátorom tejto myšlienky bol prof. Jaroslav Čelko spolu s ďalšími spolupracovníkmi Slovenskej akadémie vied. Zakladajúci členovia sa začali stretávať na Štefánikovej ulici v miestnostiach bývalej redakcie časopisu „Nová Mysl“. Keďže správa o vzniku organizácie združujúcej občanov bez vierovyznania sa šírila veľmi rýchlo, záujemcov o prácu bolo stále viac a priestory redakcie tesné a začínali sme stretať v budove o niekoľko domov ďalej, v Pistoriho paláci. Tu niekoľko sídlil prípravný štáb, z ktorého sa postupne formovali ústredné orgány Spoločnosti Prometheus. Mnohí z pôvodných členov sa aktívne zúčastňujú práce v SP až do dnešných dní.

Dňa 17. januára 1990 bol odoslaný list na Ministerstvo vnútra a životného prostredia SR aj vtedajšiemu Ústrednému výboru Národného frontu SR so žiadosťou o registrácie organizácie sekulárneho zamerania. Dočasný organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus bol 9. marca 1990 schválený ministerstvom - tento deň sa pokladá za oficiálny dátum vzniku nášho občianskeho združenia. Dočasná ústredná rada SP bola vytvorená dňa 28. marca 1990, mala 10 členov a jej predsedom sa stal prof. Jaroslav Čelko. V rámci spoločnosti vznikol ako prvý klub v Bratislave. Za svoju prvú úlohu si SP vytýčila oboznamovať verejnosť s programom Spoločnosti Prometheus a budovať základňu členov a sympatizantov.

V priebehu mesiacov apríl – máj bol prijatý návrh znaku SP, ktorý pripravil akademický sochár Michal Czupil. Vyšlo prvé číslo spravodaja Prometheus, ktorý sa stal hlavným komunikačným prostriedkom pre členov novovzniknutej organizácie a vychádzal postupne ako štvrťročník. Od roku 2009 časopis už nevychádza v tlačenej, ale v elektronickej forme. Organizačný poriadok bol postupne rozpracovaný do Stanov SP. Za 20 rokov svojej existencie prešla SP zložitou cestou pri plnení svojho hlavného cieľa - obhajovať záujmy sekularizmu, humanizmu a tolerancie v našej spoločnosti.

Klub mladých humanistov

Klub mladých humanistov je jeden z mnohých klubov SP na Slovensku, ktorý bol založený dňa 17.9.2011 a združuje mladších členov Spoločnosti Prometheus do 40 rokov z celého Slovenska.

Prvá verejná aktivita mladých humanistov (ešte pred oficiálnym založením klubu) bola kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktoré sa konalo v máji 2011.