Choď na obsah Choď na menu
 


Program

11. 2. 2012

Program občianskeho združenia Spoločnosť Prometheus

 

Základné ciele:

1. Moderná demokratická spoločnosť, v ktorej sa aktívne presadzujú hodnoty vedy a demokratické princípy vo všetkých oblastiach spoločenského diania. V tomto zmysle prispieva k formovaniu a rozvoju kritického myslenia v slovenskej spoločnosti.

2. Analyzovať dôsledky a možné riziká súčasných politík pre sféru sociálnu, ekologickú, pre koncepciu demokratického a právneho štátu so zameraním na presadzovanie spoločenských postupov smerujúcich k prehĺbeniu demokratických procesov, právneho štátu a trvalej udržateľnosti.

3. Cieľavedomá a systematická realizácia ľudských práv a základných slobôd zakotvených v medzinárodných uznávaných dokumentoch a v Ústave Slovenskej republiky.

4. Myšlienkový pluralizmus, tolerancia a vzájomný rešpekt medzi obyvateľmi Slovenska s rôznym nazeraním na prírodu, spoločnosť a človeka, vrátane rozvíjania dialógu medzi svetskými humanistami a nábožensky orientovanými ľuďmi.

5. Faktické zrovnoprávnenie občiansko-humanistickej etiky a náboženstva na všetkých stupňoch školského systému.

6. Rovnoprávnosť v prístupe detí a mládeže na všetky smery i stupne výchovy a vzdelávania ako aj v oblasti kultúry a športu.

7. Moderný, aktuálnym potrebám zodpovedajúci systém celoživotného vzdelávania.

8. Odluka cirkvi od štátu a faktická rovnoprávnosť slobodomyseľných občanov všetkých smerov s občanmi nábožensky orientovanými.

9. Moderné ponímanie rodiny, vrátane utvárania podmienok na realizáciu požiadaviek občanov plánujúcich svoje rodičovstvo.

10. Zdravé životné prostredie pre všetkých členov spoločnosti.

11. Funkčný a z demokratických princípov vychádzajúci systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

 

Činnosť

1. Rozvíjanie bádateľskej, vedecko-výskumnej, teoretickej i dokumentačnej činnosti a v tomto kontexte usporadúvanie vnúroštátnych i medzinárodných vedeckých sympózií, konferencií a iných podujatí.

2. Organizovanie výchovnovzdelávacích, kultúrnoosvetových, športových a spoločenských podujatí.

3. Organizovanie, metodická príprava a realizácia humanistickej a etickej výchovy na školách, v rámci výchovnovzdelávacej sústavy štátu, ale aj mimo nej.

4. Propagovanie občianskej obradnosti, účasť na jej rozvíjaní a uplatňovaní.

5. Sociálno-charitatívna činnosť v súlade s humanistickým poslaním Spoločnosti Prometheus.

6. Publikačná, edičná a vydávateľská činnosť zameraná na prezentáciu a propagáciu humanistických hodnôt a myšlienok.

7. Účasť členov SP na pôsobení elektronických a tlačových médií, vrátane budovania a využívania vlastných.

8. Vypracúvanie stanovísk, návrhov, koncepčných materiálov v kontexte s cieľmi SP a ich predkladanie rôznym subjektom, najmä orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj zariadeniam, ktoré im podliehajú.

9. Organizovanie a účasť na podujatiach zameraných na ochranu prírody a na skvalitňovanie životného prostredia i spôsobu života, vrátane propagovania plánovaného rodičovstva a budovanie moderných rodín.

10. Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej humanistickej federácii a Medzinárodnej humanistickej a etickej únii a rozvíjanie spolupráce s inými národnými i medzinárodnými organizáciami slobodomyseľných ľudí.

11. Morálna podpora a v prípade potreby aj právna pomoc členom SP, prípadne aj iným bezkonfesijným občanom, keby dochádzalo k porušovaniu ich práv a slobôd v súvislosti s ich presvedčením.

 

Zdroje a východiská:

1. Rešpektovanie, dodržiavanie, doplňovanie, prípadné navrhovanie zákonov a ďalších dokumentov SR.

2. Ustanovenia Záverečného dokumentu Viedenskej následnej schôdze KEBS, konkrétne bod 1, ktorí hovorí, že sa budú rešpektovať ľudské práva a základné slobody, vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženstva a presvedčenia a bod 16, v ktorom sa hovorí, že účastnícke štáty budú „podporovať ovzdušie znášanlivosti a úcty medzi veriacimi a neveriacimi.“

3. Dokumenty medzinárodných a domácich organizácií, ktorých Spoločnosť Prometheus je členom, menovite: Slovenská humanitná rada, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Medzinárodná humanistická a etická únia (IHEU), Európska humanistická federácia (EHF).

4. Aktívna spolupráca so sesterskými spoločnosťami vo viacerých krajinách (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Fínsko, USA a ďalšie)

5. Spoločnosť Prometheus vydáva: Spravodaj SP (4 krát ročne), informuje členov spoločnosti, Časopis PROMETHEUS (niekoľkokrát ročne), bežne dostupný pre verejnosť, Knihy a brožúrky (priebežne), bežne dostupné v kníhkupectvách a v SP.