Choď na obsah Choď na menu
 


Zločinnosť a náboženstvo

4. 10. 2011

Je až zarážajúce, ako často počujeme z úst predstaviteľov cirkví a veriacich politikov, že náboženstvo je (jedinou) zárukou morálky. Faktom ostáva, že ide o často opakovanú, ale ničím nedokázanú tézu, ktorej propagátori dúfajú, že ustavičným opakovaním napokon tomu ľudia aj uveria. V celej súčasnej svetovej literatúre a ani v jednej zo špičkových svetových encyklopedických diel sveta (Encyclopaedia of Religion and Ethics- Encyclopaedia Britanica, atď) nie je uvedený ani jeden jediný dôkaz, že by túto tézu niekto vedecky preskúmal a potvrdil.

Avšak nie len že nikdy jej pravdivosť nebola dokázaná, ale súčasné dostupné štatistické dáta z krajín celého sveta vykazujú vyššie podiely náboženských veriacich občanov uväznených pre ťažké prečiny a zločiny, než je ich podiel v celkovej populácii príslušnej krajiny. Literatúra na túto tému je tak široká, že je možno iba obmedziť sa na niektoré údaje.

V známej väznici Sing-sing bolo 1553 trestancov väznených za najťažšie zločiny, z nich 855 bolo katolíkov, 518 protestantov, 117 židov, a iba 8 sa nehlásilo k žiadnemu náboženstvu. Podľa Wayne Aikena (organizácia American Atheists) ateisti sú zastúpení v menšom percente než 1% medzi trestancami odpykávajúcimi si trest vo väzniciach. Konkrétne číslá možno nájsť aj v knihe The New Criminology (autori: Max D. Schlapp a Edward E. Smith), kde je uvedené, že dve generácie štatistikov zistili, že proporcionálne počet väzňov bez náboženskej výchovy je asi jedna desetina percenta. W.T. Root, profesor psychológie na univerzite v Pitsburgu skúmal 1916 väzňov a zistil, že medzi nimi prakticky neboli žiadni agnostici, ateisti, voľnomyšlienkari alebo unitaristi. Výskum v nápravných zariadeniach Massachusettes ukázal, že ani jediný väzeň nebol nenábožensky orientovaný. V New Yorskskom systéme nápravných zariadení Elmira boli zistené tieto dáta: 31 000 väzňov. z toho polovica (15 694) katolíkov, 10 968 protestantov, 4 000 židov, 320 odmietlo udať vierovyznanie a ani jeden nebol ateistom.

Tiež Lisa Corneys a Philip Harvey preukázali štúdiom kriminálnikov určité závislosti. Dokázali, že počty veriacich v skupine kriminálnikov dopúšťajúcich sa najťažších zločinov sú vyššie než počty neveriacich. V diskusii k tejto téme Garvin Mc Cain, odpierajúci sa o viac než desať ročný výskum, v ktorom preskúmal približne 2 milióny kriminálnikov, nebol v stave vyvrátiť toto tvrdenie a potvrdzuje, že je dokázaná korelácia najmä vo vyššom počte ťažkých zločinov, zatiaľ čo pri ľahších porušeniach zákona nebolo jednoznačne dokázať. Ide teda o dáta z dvoch na sebe nezávislých prameňov, čo silne podopiera vierohodnosť nájdených výsledkov (Free Inquiry 2/1996 a 4/1996).

Holandské štatistiky kriminality dokázali, že v populácii zaplňujúcej holandské väzenia prevládajú veriaci - kresťania (Marie P. Prins, Free Inquiry 3/1993.) Aj na Slovensku by zaiste boli potrebné podobné štatistické štúdie tak, ako v ostatnom civilizovanom svete, pretože patria do základných predpokladov prevencie kriminality. No bolo by ilúziou domnievať sa, že v súčasnej pastorizačnej - duchovnej atmosfére by sa niekto odvážil takú štúdiu urobiť, tobôž uverejniť. Môžeme sa teda oprieť iba o kusé údaje. Myslím tým dáta vyslovené riaditeľom odboru väzenskej stráže plk.. B. Ševčeka na seminári pastoračnej služby väzňov, podľa ktorých až 87 % väzňov, ktorí si odpykávajú trest, možno zaradiť do skupiny veriacich občanov, zatiaľ čo podľa sčítania ľudu na Slovensku počet veriacich v tom čase bol iba 72% (M. Ščurková, Katolícke noviny 19, 23/1993).

V Amerike sa rozmnožuje hnutie znovuzrodených kresťanov, ktoré sústreďuje občanov, ktorí boli pôvodne neveriaci, avšak z rôznych príčin sa vrátili k náboženskej viere a vyvíjajú okolo svojich životných skúseností obrovskú propagandu. Výskum, ktorý urobila Roper Organization zistil, že potom čo sa začali hlásiť k znovuzrodeným, sa ich správenie zhoršilo - v porovnaní s kontrolnou skupinou alebo s ich predchádzajúcim správaním pred konverziou. V kontrolnej skupine iba 4 % udávalo riadenie auta v spitom stave, znovuzrodení až v 12%. Pred svojou konverziou 5% znovuzrodených používalo drogy, po konverzii však až 9%. (Freethought Today, september 1991, str. 12).

Štatistiky teda jasne dokazujú, že nábožnosť nevedie k zvýšenej moralite, ani neznižuje kriminalitu.

zdroj: Spoločnosť Prometheus