Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne o procese sekularizácie

27. 11. 2012

Poznatky z výskumov, zo sčítaní obyvateľstva i skúsenosti samotných cirkví svedčia o značnom poklese účasti obyvateľov „kresťanských“ krajín na náboženskom živote i poklese počtu veriacich vôbec. Šíria sa nekonformné typy partnerstva muža a ženy, narastá počet detí, narodených mimo manželstva. Bežné sú najmä katolíckou cirkvou zavrhované formy sexuálneho života a kontroly počatia. Pribúda štátov, legalizujúcich manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ako aj eutanáziu. Ďalej stúpa počet ľudí, ktorí sa s cirkvou alebo i s náboženstvom rozišli, a stúpa aj počet veriacich, odmietajúcich podriaďovať sa cirkevným normám, príkazom| a zákazom. Pripomeňme však aj tendencie laicizácie v tradičnej bašte katolicizmu v Poľsku. Reakcie radových slovenských katolíkov na vatikánske rozhodnutie odvolať populárneho arcibiskupa svedčia o neochote bezvýhradne a poslušne sa podrobovať autorite dokonca samotného pápeža, čo je zrejmým prejavom zmýšľania emancipovaného občana demokratickej spoločnosti. Zároveň ide o prejavy aj zosvetšťovania súčasného sveta i života a myslenia ľudí.

V Európe proces sekularizácie zrejme najviac pokročil v prevažne protestantských krajinách. Hladina religiozity zostáva relatívne vyššia v tradične katolíckych krajinách južnej a strednej Európy. Ťažšie je odhadnúť situáciu vo viackonfesionálnych krajinách Balkánu. Pod-ľa všetkého určitú renesanciu - v konfrontácii s existujúcim „ideologickým vákuom“ a náporom konzumu - prežíva ruské pravoslávie. Nemožno prehliadať tradície antiklerikalizmu (napríklad vo Francúzsku alebo v Českej republike), ako aj duchovné konflikty mnohých veriacich, najmä s morálnymi požiadavkami katolíckej cirkvi.

Podľa popredného znalca pomerov vo svetovom kresťanstve Holanďana Hulberta van Beeka Európania už nepotrebujú náboženstvo ako tradičnú kompenzáciu životných ťažkostí. Mnohým katolíkom nevyhovujú autoritatívne názory Benedikta XVI. na morálku, sexualitu, celibát. Kvôli svojmu pápežovi - súdi van Beek - katolícka cirkev veľa členov stráca. Úpadok etablovaných cirkví asi viac postihuje protestantov, než katolíkov a pravoslávnych. Sekularizáciu a pokles vplyvu cirkví badať aj v tradičnej bašte katolicizmu, v Poľsku.

Na druhej strane vďaka prisťahovalectvu z románskych krajín pribúda katolíkov v tradične skôr protestantských štátoch. Tak v luteránskom Nórsku početne vzrástla katolícka cirkev v posledných rokoch dvojnásobne. Kresťanské cirkvi početne rastú v Afrike zásluhou charizmatických foriem náboženského prejavu, aj spevu a tancov v kostoloch. Katolíckym kontinentom nadlho zostane Latinská Amerika, uzatvára H. van Beek.

Za špecifický prípad problematiky religiozity a sekularizácie možno označiť Spojené štáty americké. V tomto odlukovom štáte náboženské vyznanie a jeho prejavy sa javia ako dôležitá stránka uvedomenia, patriotizmu a až identity amerického občana. Veľa Američanov nepochybne je úprimne nábožensky veriacich. No neraz akoby v náboženskej príslušnosti išlo o spoločenský úzus, a preto očakávaný i manifestovaný.

Za „najateistickejšiu“ krajinu, prinajmenšom v Európe, býva označovaná Česká republika. Najmä posledné sčítanie obyvateľstva po-tvrdilo značný rozsah sekularizovanosti v českej spoločnosti. Ide skôr o sprievodný znak nových možností ľudí v minulých dvoch dekádach, než o oneskorený dôsledok komunistickej propagandy, ktorej vplyv cirkevní hodnostári preceňujú. Tradičná cirkevná ponuka jednoducho nekorešponduje so životným štýlom vzdelaných a úspešných obyvateľov veľkých miest.

zdroj: časopis Prometheus 3/2012