Choď na obsah Choď na menu
 


Ceny humanistov 2013

29. 6. 2013

Odovzdávanie Cien humanistov 2013 pri príležitosti Svetového dňa humanistov otvoril predseda spoločnosti Roman Hradecký, ktorý privítal účastníkov. Mikuláš Gigac - hudobník, folklorista, rozprávač a zberateľ zvoncov zo Šumiaca zahral zaspieval i zarecitoval viackrát v priebehu slávnostného aktu a odovzdal Romanovi Hradeckému špeciálny spiežovec pre Spoločnosť Prometheus.

Čestný titul Humanista roka 2013 si prevzal Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Mgr. Miroslav Tížik, PhD. sa narodil 6. januára 1973 na Myjave. Magisterské štúdium sociológie i doktorandské štúdium absolvoval na Katedre sociológie Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde obhájil dizertačnú prácu Renesancia náboženských pospolitostí v súčasnosti v odbore Teória a metodológia sociológie.

Pracuje ako samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Špecializuje sa na sociológiu náboženstva, archiváciu sociálnych dát, interpretáciu teórie v sociológii. Je autorom monografie K sociológii novej religiozity (Univerzita Komenského v Bratislave 2006) a členom redakčných rád časopisov Biograf, Sociologický časopis, Data a výzkum, a Anthropos. Od roku 2011 je členom Vedeckej rady Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Vo svojej knihe Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku s podtitulom Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti významne prispel k odhaleniu skutočnosti, že rastie inštitucionálne posilňovanie najväčších cirkví na Slovensku a dochádza k premene princípov štátu smerom k súčasnej nábožensky ukotvenej identite spoločnosti.

Miroslav Tížik sa aktívne a dlhodobo vyjadruje k problematike vzťahu cirkvi a štátu, náboženstva a spoločnosti v mienkotvorných médiách, pričom vystupuje vysoko odborne, obhajuje sekulárny štát a slobodu vyznania. Jeho články a vyjadrenia sa objavujú v denníku Pravda a v priebehu uplynulého obdobia zverejnil viacero článkov na internete.

V článku Ako ľahko stratiť rozum pre Deník Referendum 19. januára 2013 napísal: „Problém s legitimitou nového štátu sa Slovenská republika rozhodla už po svojom vzniku riešiť posilnením náboženského charakteru štátu, keďže katolícka cirkev bola pravdepodobne najväčší kolektívny aktér, ktorý podporoval vznik samostatného štátu a k jeho zrodu mu ešte aj rozozvučal kostolné zvony. Odmenou pre cirkvi bolo postupné zavádzanie náboženstva ako povinne voliteľného predmetu pre deti a mládež v priebehu celej ich školskej dochádzky. V podstate žiadnemu inému predmetu sa deti nemusia venovať systematicky toľko rokov ako práve náboženstvo (jediným únikom je možnosť si vybrať etiku, ale tiež počas celého desaťročného obdobia štúdia). Expanzia náboženstva na základných školách znamenala posilnenie teologických a iných fakúlt, ktoré pripravujú učiteľov náboženskej výchovy. Popri vzniku aj štátom dotovanej Katolíckej univerzite a zaradenia teológie ako súčasti spoločenskovedných disciplín v grantových schémach došlo k presunu veľkej časti aj tak malého (zmenšujúceho sa) rozpočtu pre vzdelávanie a vedu na podporu náboženstva. Pri zmenšujúcom sa balíku peňazí a rastúcich požiadavkách teológov a učiteľov náboženstva to nemôže mať pozitívny dopad na iné vedné disciplíny.”

Spoločnosť Prometheus - združenie svetských humanistov udelila Mgr. Miroslavovi Tížikovi, PhD. čestný titul Humanista roka 2013 za jeho postoje, podporujúce sekulárny štát a humanizmus, ktoré vyjadruje dlhodobo a verejne, predovšetkým však v poslednom období rokov 2011 až 2013.

Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2013 si prevzal Doc. PhDr. Matej Beňo CSc..

Doc. PhDr. Matej Beňo CSc. patrí k zakladajúcim členom Spoločnosti Prometheus. Narodil sa 23. februára 1942 v Solivare, v okrese Prešov. Vyštudoval a pracoval ako učiteľ a školský pracovník. Špecializoval sa na teóriu výchovy a prognostiku. Postupne získal vedecko-pedagogický titul vysokoškolského učiteľa docent a akademický titul kandidáta vied (CSc.).

V rokoch 1990-2008 pracoval v Ústave informácií a prognóz školstva v Bratislave, kde ako hlavný autor vydal viaceré odborné publikácie ako napríklad: Školstvo a nová paradigma rozvoja Slovenskej republiky (1993); Paradigma školy (1996); Slovenská škola na prahu 3. tisícročia (1997); Učiteľ v procese transformácie spoločnosti (2001); Rodičia o súčasnej škole (2006); Regionálne školstvo v Slovenskej republike — analyticko-prognostické štúdie (2004). Z pozície vedúceho odboru regionálneho školstva Ústavu informácií a prognóz školstva SR odišiel v roku 2008 do dôchodku.

Od vzniku Spoločnosti Prometheus sa aktívne zapájal do života a práce tejto organizácie humanistov na Slovensku, predovšetkým svojou publikačnou činnosťou a robí tak bez prestávky dodnes.

Je autorom a zostavovateľom publikácie Učiteľom - humanistom, ktorú vydala Spoločnosť Prometheus. Kniha mala dve vydania: prvé v roku 2001 vo vydavateľstve IRIS, druhé v roku 2003 vo vydavateľstve Eko-konzult. Publikoval články od prvého čísla tlačeného časopisu pre občiansku spoločnosť a humanizmus - Prometheus v roku 2005 a bol aj členom jeho redakčnej rady. Keď hrozil zánik časopisu pre nedostatok finančných zdrojov, dobrovoľne na seba zobral úlohu šéfredaktora a vďaka nemu od roku 2009 vychádza časopis v elektronickej verzii až do súčasnosti.

Spoločnosť Prometheus - združenie svetských humanistov udelila Doc. PhDr. Matejovi Beňovi CSc. čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2013 za jeho obetavú, systematickú, dlhodobú výraznú činnosť a významné aktivity pri presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu, pri propagácii humanizmu a Spoločnosti Prometheus na Slovensku.

Súčasťou Dňa humanistov, po odovzdaní ocenení, bola prednáška Mgr. Miroslava Tížika, PhD. na tému Vedecká poctivosť a verejná úloha sociológa.

Prednášku sme zaznamenali na videu a bude zverejnená na stránke You Tube Spoločnosti Prometheus, bude tiež uverejnená v časopise Prometheus.

zdroj: Spoločnosť Prometheus