Choď na obsah Choď na menu
 


Ceny humanistov 2012

18. 6. 2012

Spoločnosť Prometheus už po piatykrát zorganizovala slávnostné odovzdávanie výročných cien humanistov. Akcia sa konala v sobotu 16. júna 2012 vo Faustovej sieni Apponyiho paláca Múzea mesta Bratislavy. K slávnostnej atmosfére prispeli krásne melódie v podaní banskobystrického hudobného dua – Andreja Barana a Jozefa Vohára.

Cenu Humanista roka za svoju činnosť nielen v predchádzajúcom roku, ale aj za ďalšie aktivity dostala PhDr. Zuzana Kusá, Ph.D., (nar. 1957).

Zuzana Kusá vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a od roku 1982 pracuje v Sociologickom ústave SAV, od roku 1992 ako samostatná vedecká pracovníčka. Postupne sa posunula k výskumu problémov chudoby, sociálnej politiky a sociálnej súdržnosti. K tejto výskumnej orientácii prispela aj jej práca v skupine nezávislých expertov pre sociálnu inklúziu Európskej komisie, ktorej členkou je od roku 2004. V tom istom roku sa začala angažovať pri vzniku Slovenskej siete proti chudobe a od roku 2009 je predsedníčkou tejto organizácie a členkou výkonného výboru Európskej siete proti chudobe. Spolupracuje aj s ďalšími organizáciami tretieho sektora ako OZ Proti prúdu (vydavateľ pouličného časopisu Nota Bene) a Priatelia Zeme – Cepa.

V rámci Slovenskej siete proti chudobe organizuje verejné diskusie a pripomienkovanie sociálnej legislatívy (napr. v roku 2011 pripomienkovanie ôsmich strategických dokumentov a legislatívnych návrhov) a verejné vypočutia o chudobe v NR SR (v roku 2010 a 2012). Zasadzuje sa za ľudsko-právne princípy tvorby a výkonu (sociálnej) politiky a zvýšenie účasti verejnosti a osobitne znevýhodnených skupín na príprave a posudzovaní legislatívy, ktorá ovplyvňuje ich život. Dôraz na ľudsko-právne hľadiská a na participačný prístup kladie aj vo svojich verejných vystúpeniach, vyjadreniach pre masmédiá a publicistike.

Ocenenie Veľvyslanec humanizmu bolo udelené prof. JUDr. PhDr. Ladislavovi Hubenákovi, DrSc. (nar. 1928), ktorý je nepochybne nielen osobnosťou humanistického hnutia, ale aj vedeckého a verejného života na Slovensku.

Ako zakladajúci člen SP a jej druhý predseda je človekom, o ktorom Spoločnosť Prometheus nepochybuje, že je veľvyslancom humanizmu. Rodák od Levíc získal v r. 1952 titul JUDr., v r. 1960 PhDr. Otázkam práva, filozofie, ako aj otázkam rasistických zákonov za Slovenského štátu sa venoval vlastne celý život. Z funkcie riaditeľa Ústredného štátneho archívu prešiel na Univerzitu Komenského. Väčšinu svojho života bol vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorý sa venoval dejinám práva a štátu. Napísal vyše 200 vedeckých článkov a štúdií, 30 kníh. Poznajú ho nielen bratislavskí študenti práva, ale aj z iných miest SR i ČR.

Po slávnostnej časti slávnostná humanistická sobota pokračovala krátkou prednáškou vysokoškolského učiteľa Eduarda Chmelára na tému Poznanie oslobodzuje.

V rámci diskusie k nej prítomní zdôraznili, že ak sa v súčasnosti hovorí o zmluve s Vatikánom či o „rušení cirkevných sviatkov“, sú to nepresné, nesprávne výrazy. Pretože SR v r. 2000 podpísala zmluvu so Svätou stolicou, pričom v nej chýba základ každej normálnej medzinárodnej zmluvy, teda to, o čom vlastne je; sú v nej len samé povinnosti pre SR a nadpráva pre Rímskokatolícku cirkev. Takisto nemožno hovoriť o rušení nejakých cirkevných sviatkov, ale o tom, či niektorý z nich bude alebo nebude naďalej aj voľným dňom. Pretože ak v čl. 1 Ústavy SR sa hovorí, že SR sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo, tak sa to má dodržiavať.

Na záver podujatia malo okolo sedem desiatok prítomných možnosť sa nielen porozprávať, ale aj prebrať najpálčivejšie problémy týkajúce sa občanov bez náboženského vyznania, vymeniť si skúsenosti zo svojej činnosti a kúpiť si literatúru z oblasti svetského humanizmu či vedeckých bádaní.

Miloslava Necpalová

zdroj: humanisti.sk